Fiscus houdt gemotiveerde bezwaarschriften tegen box 3 tijdelijk aan

De Belastingdienst heeft zijn werkwijze over de behandeling van de bezwaarschriften box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2021 per direct tijdelijk gewijzigd. ‘Dit betekent dat de Belastingdienst in beginsel geen uitspraken doet op verzoeken en bezwaren betreffende belastingjaren 2017 t/m 2021 waar alleen op stelselniveau of individueel niveau tegen het Besluit rechtsherstel box 3 c.q. de Wet rechtsherstel box 3 wordt opgekomen’, meldt de NBA.

Afgelopen maand hebben de Bond voor Belastingbetalers, de Consumentenbond, Consumentenclaim en de koepelorganisaties NBA, NOAB, NOB, RB en SRA overlegd met het ministerie van Financiën over de lopende en komende bezwaarprocedures aangaande box 3. ‘In dit gesprek is de werkwijze van de Belastingdienst inzake de behandeling van de binnenkomende bezwaarschriften box 3 besproken. Dit heeft geleid tot een praktische oplossing voor zowel de Belastingdienst als de belastingplichtigen en hun fiscaal dienstverleners’, aldus de NBA.

Pro forma niet voldoende

Om voor de nieuwe behandeling in aanmerking te komen, volstaat niet slechts pro-formabezwaar. ‘Het bezwaar zal – zij het summier – gemotiveerd moeten zijn. Dit houdt in dat het bezwaarschrift box 3 tegen het rechtsherstel bijvoorbeeld tenminste de volgende zin moet bevatten: ‘het werkelijk behaalde rendement is lager dan het door de Belastingdienst berekende box 3-inkomen’. In het bezwaarschrift moet worden aangegeven welke vermogenscategorieën in box 3 het betreft, zonder dat dit cijfermatig hoeft te worden onderbouwd. ‘Hiermee kan de Belastingdienst de bezwaarschriften betreffende box 3 beter categoriseren. De bovenstaande tijdelijke werkwijze van de Belastingdienst houdt dus in, dat pro-formabezwaarschriften zonder bezwaargronden niet worden aangehouden. De Belastingdienst zal in die gevallen om een nadere motivering verzoeken.’

Belangenorganisaties roepen de achterban op om de Belastingdienst vooralsnog niet in gebreke te stellen omdat de Belastingdienst niet binnen de wettelijke termijn op het bezwaarschrift heeft beslist. ‘Aangegeven is dat het aanhouden plaatsvindt tot duidelijkheid vanuit de staatssecretaris wordt gegeven over de aanpak van de bezwaren tegen het rechtsherstel. Wanneer die duidelijkheid er komt en waar dat van afhangt, is nu nog onduidelijk.’

Bron: 3 april 2023 door Accountancy Vanmorgen

Bericht geplaatst op 4 april 2023, door