Checklist aangifte IB 2020

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2020

 

Voor het opstellen van uw aangifte hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de gegevens, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.

 

 

Persoonlijke gegevens

 

Deze gegevens vindt u grotendeels op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur de aangiftebrief mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.

Uw gegevens

   
q  Naam en voorletters :  
q  Adres :  
q  Postcode en woonplaats :  
q  Telefoon privé :  
q  Telefoon werk/mobiel :  
q  E-mail :  
q  Burgerservicenummer (BSN) :  
q  Geboortedatum : M / V
q  Bankrekening teruggave :  

 

Echtgeno(o)t(e) / partner

 
q  Naam en voorletters :  
q  Adres :  
q  Postcode en woonplaats :  
q  Burgerservicenummer (BSN) :  
q  Geboortedatum : M / V
q  Bankrekening teruggave :  

 

Let op:

Als uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

 

Is uw persoonlijke situatie in 2020 anders dan in 2019?                                      Ja / Nee

Voor gehuwden/geregistreerd partners:
q  Bent u het hele jaar 2020 gehuwd/geregistreerd partners geweest? Ja / Nee    
q  Bent u in 2020 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Ja / Nee Zo ja, op (datum)  
q  Bent u in 2020 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja / Nee Zo ja, op (datum)  
q  Heeft u in 2020 een verzoek tot echtscheiding ingediend en bent u ingeschreven op een ander adres in de basisregistratie personen? Ja / Nee Zo ja, op (datum)  
q  Bent u in 2020 gescheiden? Ja / Nee Zo ja, op (datum)  
q  Bent u gehuwd/geregistreerd partners onder huwelijkse voorwaarden/
partnerschapsvoorwaarden?

 

Ja / Nee Zo ja, wij ontvangen graag een kopie voor ons dossier, tenzij we deze al eerder van u hebben ontvangen.  
Voor ongehuwden:
q  Woonde u het hele jaar 2020 samen? Ja / Nee    
q  Bent u beiden het hele jaar 2020 op hetzelfde adres in de basisregistratie personen ingeschreven? Ja / Nee Zo nee, welke periode wel? (data)  
q  Bent u in 2020 gaan samenwonen? Ja / Nee Zo ja, op (datum)  
q  Bent u in 2020 uit elkaar gegaan? Ja / Nee Zo ja, op (datum)  
q  Heeft u samen een notarieel samenlevingscontract? Ja / Nee Zo ja, op (datum)  
q  Heeft u samen een kind/kinderen gekregen? Ja / Nee Zo ja, op (datum)  
q  Heeft u een kind van uw partner erkend? Ja / Nee Zo ja, op (datum)  
q  Heeft uw partner een kind van u erkend? Ja / Nee Zo ja, op (datum)  
q  Bent u als partner aangemeld voor de pensioenregeling van uw partner? Ja / Nee Zo ja, op (datum)  
q  Is uw partner aangemeld als partner voor uw pensioenregeling? Ja / Nee Zo ja, op (datum)  
q  Bent u samen eigenaar van uw woning? Ja / Nee Zo ja, op (datum)  
q  Staat op uw woonadres een meerderjarige huisgenoot/huurder ingeschreven met een minderjarig kind dat bij hem/haar woont? Ja / Nee Zo ja, vanaf (datum)  

Let op:

Kinderen tot 27 jaar – stiefkinderen en pleegkinderen waarvoor in enig jaar een pleegvergoeding is ontvangen daaronder begrepen – kwalificeren in principe niet als fiscaal partner van hun (stief/pleeg)ouder. In bepaalde situaties moeten meerderjarige pleegkinderen verzoeken om niet als fiscaal partner te worden aangemerkt van hun pleegouder.

Personen die niet in Nederland wonen en geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige zijn, kunnen niet kwalificeren als fiscaal partner.

 

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en burgerservicenummers (BSN) van de kinderen in.

 

Voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN)
     
     
     
     
     

 

 

Aanslagen

 

Indien aanwezig meesturen:

 • Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) 2020.
 • Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van
  uw aangifte over 2019.
 • Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2020, huurtoeslag 2020, kindgebonden budget 2020 of zorgtoeslag 2020.

 

 

Werk en overige inkomsten

 

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Had u in 2020:

 • inkomsten uit dienstbetrekking;
 • een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke);
 • een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden.

 

In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2020 van werkgever(s) of  uitkeringsinstantie(s) meesturen.

Auto of fiets van de zaak

Rijdt u in een auto of fiets van de zaak, dan heeft uw werkgever de belasting die over de bijtelling moet worden betaald al op uw loon ingehouden. U hoeft geen gegevens te verstrekken.

 

Verklaring geen privégebruik auto

Als u minder dan 500 privékilometers rijdt, dan kunt u een Verklaring geen privégebruik auto aanvragen bij de Belastingdienst. Heeft u dat gedaan en die verklaring aan uw werkgever overhandigd, dan is geen belasting ingehouden.

 

De kans is groot dat de Belastingdienst u vraagt om aan te tonen dat u inderdaad zo weinig privékilometers heeft gereden. Dat kunt u bewijzen met een gedetailleerde rittenadministratie (zie www.belastingdienst.nl). Daaruit moet blijken welke ritten u op welke datum heeft gemaakt. Ook de bestemmingen en het aantal gereden kilometers moeten zijn vermeld. U hoeft de rittenadministratie niet mee te sturen.

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven:

 

q  Een kopie van de openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever.
q  Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode (de periode waarin u niet hebt gereisd door thuiswerken in verband met de coronacrisis hoeft u niet mee te rekenen)  
q  De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag)

 

Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?

Zo ja, stuurt u dan een opgave van:

 

 • de ontvangen inkomsten;
 • de betaalde kosten.

 

Graag een specificatie bijvoegen.

Kapitaalverzekering eigen woning
q  Heeft u in 2020 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw kapitaal-verzekering eigen woning af te kopen?

 

Ja / Nee Zo ja, tot welk gedrag?

Graag een kopie van de opgave.

Levensloopverlof  
q  Heeft u in 2020 geld opgenomen van het tegoed dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Of heeft u uw levenslooptegoed in 2020 in één keer afgekocht?
Zo ja, graag een kopie van de opgave.

 

Ja / Nee Zo ja, hoeveel?

 

 

 

 

Stamrecht
q  Heeft u in 2020 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw stamrecht af te kopen?

 

Ja / Nee Zo ja, tot welk bedrag?

Graag een kopie van de opgave.

Pensioen
q  Heeft u in 2020 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw pensioen af te kopen?

 

Ja / Nee Zo ja, tot welk gedrag?

Graag een kopie van de opgave.

Oudedagsverplichting
q  Heeft u in 2020 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw oudedagsverplichting af te kopen?

 

Ja / Nee Zo ja, tot welk gedrag?

Graag een kopie van de opgave.

Alimentatie

Heeft u in 2020 alimentatie ontvangen? Zo ja:

q  Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen)
Ontvangen van
q  Naam betaler  
q  Adres  
q  Postcode en woonplaats  

 

 

Eigen woning

 

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning
q  De waarde volgens de woz-beschikking van de gemeente per 1 januari 2019 (waardepeildatum). Graag kopie bijvoegen.

 

q  Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies).
Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen.

 

q  Restant schuld aan het einde van het jaar.
Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen.

 

q  Betaalde erfpachtcanon.
Graag kopie nota’s bijvoegen.

 

q  Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld.
Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad)
q  Van beide woningen een kopie van de woz-beschikking.

 

 
q  Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen drie jaar als eigen woning te dienen? Zo ja, dan ook van deze woning opgave van rente en dergelijke zoals van een eigen woning.
q  Is in 2020 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlaten? Zo ja, datum dat de voormalige eigen woning is verlaten (voor zover nog niet bij ons bekend) en opgave van rente en dergelijke zoals van de eigen woning.
q  Is de voormalige eigen woning in 2020 tijdelijk verhuurd (onder de Leegstandswet) in afwachting van verkoop?

 

Zo ja, opgave van de verhuurperiode.
q  Is de voormalige eigen woning in 2020 verhuurd zonder dat deze te koop staat, dan is de woning een tweede woning geworden. Zie dan het onderdeel Tweede woning hierna.

 

 
Als u in 2020 een nieuwe eigen woning heeft gekocht:
q  Een kopie van de afrekening van de notaris van de aankoop van de woning

 

q  Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning, zoals kosten van de makelaar, de notaris, de bank, het kadaster of uw hypotheekadviseur

 

q  Vanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven?

 

 

 

Als u in 2020 uw eigen woning heeft verkocht:
q  Een kopie van de afrekening van de notaris van de verkoop van de woning

 

q  Verkoopkosten van de woning, zoals makelaarskosten, taxatiekosten en advertentiekosten

 

q  Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres?

 

 
Heeft u na verkoop van een voormalige eigen woning (na 29 oktober 2012 maar voor 31 december 2017) nog een restschuld? Zo ja, graag opgave van de restschuld en de betaalde rente over de restschuld.
Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen.

Als u in 2020 een nieuwe hypothecaire lening bent aangegaan of een bestaande lening heeft verhoogd.

 • Een kopie van de leningsovereenkomst.
 • Het adviesrapport van de hypotheekadviseur.

 

Als u in 2020 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

 • Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning met bewijsstukken.

 

Als u in 2020 een betaalpauze heeft afgesproken met uw hypotheekverstrekker:

 • Het contract met de hypotheekverstrekker waarin de betaalpauze is vastgelegd.
 • Het nieuwe aflossingsschema.

 

Heeft u voor de aflossing van uw eigenwoningschulden een spaar- of levenhypotheek afgesloten?

 • Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.

 

Heeft u voor de aflossing van uw eigenwoningschulden een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening afgesloten?

 • Zo ja, een kopie van de overeenkomst, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.

Heeft u (een deel van) uw eigen woning in 2020, al of niet tijdelijk, verhuurd aan derden? Denk bijvoorbeeld aan verhuur van uw woning tijdens uw vakantie, kamerverhuur aan een student of kamerverhuur via AirBNB of als bed and breakfest.

 • Zo ja, een opgave van de aard van de verhuur, de verhuurperiode, de inkomsten en de kosten die u in verband met deze verhuur heeft gemaakt.

 

Let op! De kosten en rente die betrekking hebben op de eigen woning zijn in 2020 nog slechts aftrekbaar tegen een tarief van maximaal 46%.

 

Andere onroerende zaken

 

Tweede woning

Heeft u een vakantiehuis of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

 

 • Het (de) adres(sen)
 • Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking van de gemeente op 1 januari 2019 (waardepeildatum). Graag een kopie meesturen.
 • Wordt de woning verhuurd? Zo ja, wat is de kale huurprijs per maand? Graag een kopie van het huurcontract, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.

 

Adres vakantiehuis, andere woning Woz-waarde per

01-01-2019 (€):

Kale huur per maand (€)
 

 

   
     

 

 

 

Andere onroerende zaken

Heeft u andere onroerende zaken (niet woningen) in Nederland of in het buitenland? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

 

 • Het (de) adres)sen;
 • De waarde(n) bij vrije verkoop per 1 januari 2020.

 

Adres overige onroerende zaken Waarde per

01-01-2020 (€):

 

 

 
 

 

 

 

Terbeschikkingstelling van vermogen aan verbonden persoon of bv

 

Als u vermogen ter beschikking stelt aan uw eigen bv of aan een onderneming of bv van een verbonden persoon, dan moet u dat vermogen en het resultaat daaruit opgeven als resultaat uit overige werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan de verhuur van een bedrijfspand, loods, zelfstandige werkruimte of het hebben van een schuldvordering. Maar ook andere situaties zijn mogelijk. Ook als u onder ongebruikelijke voorwaarden binnen de familiesfeer vermogen ter beschikking stelt aan een onderneming of bv van een familielid, dan kan de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing zijn. Wij verzoeken u daarom aan ons mee te delen of u (financiële) banden onderhoudt met ‘verbonden ondernemingen of vennootschappen’. Zo ja, dan ontvangen wij graag onder meer:

 • de N.A.W.-gegevens c.q. de naam- en vestigingsplaats van de verbonden onderneming of bv;
 • Een aanduiding van de aard van verbondenheid (bijvoorbeeld: “onderneming partner” of “bv van vader”);
 • de waarde(n) per 1 januari 2020 en 31 december 2020 van het terbeschikkinggestelde vermogen;
 • de meest recente woz-beschikking van de eventueel ter beschikking gestelde onroerende zaak;
 • de opbrengsten en de kosten.

 

Indien u een huwelijkspartner of geregistreerd partner bent van de verbonden persoon, dan zijn voor de aangifte de huwelijksvoorwaarden van belang. Dit geldt ook als uw huwelijkspartner of geregistreerd partner het vermogensbestanddeel ter beschikking stelt aan een verbonden persoon.

 

Inkomensten uit aanmerkelijk belang

 

q  Bent u (samen met uw partner) eigenaar van tenminste 5% van de aandelen in een bv of nv? Ja/nee
q  Zo ja, heeft u in 2020 hieruit dividend ontvangen of heeft u (een deel van) deze aandelen verkocht? Ja/nee
q  Zo ja, graag een specificatie van de inkomsten en de ingehouden dividendbelasting, dan wel de verkoopopbrengst. Inkomsten

Dividendbelasting

 

 

Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)

 

Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld

 • Van alle bank- en spaarrekeningen het saldo per 1 januari 2020 en 31 december 2020 (kopie jaaroverzicht). Inclusief die van minderjarige kinderen;
 • Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2020 en 31 december 2020 (specificatie);
 • Contant geld voor zover meer dan € 543 (€ 1.086 voor partners) per 1 januari 2020 en 31 december 2020. Hieronder valt ook een eventueel bezit aan cryptovaluta.

 

Effecten en andere beleggingen, in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken:

 • Een overzicht van de samenstelling en waarde per 1 januari 2020 en 31 december 2020 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank);
 • Het bedrag van de in 2020 ingehouden dividendbelasting;
 • Het bedrag van de in 2020 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds;
 • Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is, tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde;
 • Geef groene beleggingen apart aan. Hiervoor kan een vrijstelling gelden.

 

Andere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden

 • Voorbeelden: inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde caravan of boot;
 • Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2020 en 31 december 2020.

 

Kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging)

 • Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging;
 • Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2020 en 31 december 2020.

 

Schulden

 • Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, elektra, internet en telefonie etc. (maar niet de schuld die is aangegaan voor de eigen woning);
 • Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2020 en 31 december 2020.

 

 

Bijzondere aftrekposten

 

Ziektekosten

Als u in 2020 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. Niet als ziektekosten worden aangemerkt bijvoorbeeld premies voor uw ziektekostenverzekering, eigen bijdragen of eigen risico’s Zorgverzekeringswet, uitgaven voor zorg die volgens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn, begrafeniskosten, eigen bijdragen op grond van WLZ en WMO, brillen of contactlenzen, ooglaserbehandelingen, scootmobielen, rolstoelen, aanpassingen aan een woning, bepaalde in-vitrofertilisatiebehandelingen, krukken, looprekken, rollators, uitgaven voor geestelijke gezondheidszorg of dyslexie van minderjarigen.

 

Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor een alleenstaande met een verzamelinkomen tot € 7.863 is de drempel € 136. Voor inkomen boven € 7.863 tot € 41.765 is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomen boven € 41.765 bedraagt de drempel € 689 plus 5,75% over het verzamelinkomen boven € 41.765. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten.

 

 • Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

 

Scholingskosten

Heeft u in 2020 meer dan € 250 kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen. Het moet gaan om kosten van lesgelden, examengelden, promotiekosten, verplichte leermiddelen (m.u.v. computer- en randapparatuur) of beschermingsmiddelen.

 

 • Stuur een specificatie van de betaalde bedragen en ontvangen vergoedingen mee.

Alimentatie

Heeft u in 2020 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner?

(Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen)

 • Het in 2020 betaalde bedrag;
 • Naam, adresgegevens en burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner.

 

Lijfrentepremies

 • De in 2020 betaalde premies;
 • Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt;
 • De pensioenopgave (UPO) van het pensioenfonds van uw werkgever over

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

 • De in 2020 betaalde premies;
 • Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt.

 

Giften

Heeft u periodieke of eenmalige giften gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten in totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift).

 

 • Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

 

Let op! De persoonsgebonden aftrekposten zijn in 2020 nog slechts aftrekbaar tegen een tarief van maximaal 46%.

 

 

 

 

Overige informatie

 

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

 

Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

 

 • U heeft een onderneming of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er).
 • U bent medegerechtigde in een onderneming.
 • U heeft een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan.
 • U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis.
 • U heeft aandelen, vorderingen, rechten of schulden waarvan moet worden aangenomen dat daarmee te behalen voordelen mede een beloning voor verrichte werkzaamheden zijn.
 • U heeft vermogensbestanddelen afgezonderd in een afgezonderd particulier vermogen of u bent erfgenaam van iemand die dat heeft gedaan.
 • U bent in 2021 gescheiden of gescheiden gaan leven of u gaat binnenkort scheiden.
 • U bent in 2021 gaan samenwonen of gaat binnenkort samenwonen.
 • U bent in 2021 geëmigreerd of bent dit binnenkort van plan.
 • U heeft in 2021 uw oude woning verkocht of een andere woning gekocht of u bent dit binnenkort van plan.
 • U heeft in 2021 uw voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd of bent dit binnenkort van plan.
 • U heeft in 2021 (on)roerende zaken verhuurd of geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner of u bent dit binnenkort van plan.
 • U verhuurt meer dan 50 zelfstandige woningen in Nederland onder de huurgrens van € 737,14 (verhuurderheffing).

 

 

Let op!

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

 

Bericht geplaatst op 17 februari 2021, door