De voorlopige eerst gepubliceerde indexpercentages voor de indexering vanaf januari 2021 zijn bekend:

Cao-loonindex (Cao lonen per maand incl. bijzondere beloningen) 3,0%
Consumentenprijsindex (CPI, alle huishoudens) 1,3%

Indexatie pensioenuitkering
Veel uitkerende pensioenen worden in de maand januari weer geïndexeerd. Welk indexpercentage hierbij gehanteerd moet worden, hangt af van wat hierover in de pensioenovereenkomst is bepaald. In veel pensioenovereenkomsten is vastgelegd dat de pensioenen na ingang zoveel mogelijk waarde- of welvaartsvast worden gehouden. Meestal wordt dan uitgegaan van een door het Centraal Bureau voor de Statistiek periodiek gepubliceerd indexcijfer. Uiterlijk op de ingangsdatum van het pensioen moet worden beslist welk indexcijfer wordt aangehouden.

Welvaartsvast = indexeren aan de hand van stijging van de lonen.
Waardevast = indexeren aan de hand van het percentage waarmee de prijzen zijn gestegen.

Voorlopig of definitief indexcijfer
Als er in de pensioenovereenkomst verder niets is vermeld, zal de indexatie in januari formeel wellicht op basis van het definitieve indexcijfer moeten gebeuren. Omdat de definitieve indexcijfers echter pas later in het jaar bekend zijn, wordt in de praktijk over het algemeen aangesloten bij de voorlopige cijfers.

De Cao-loonindexen die het CBS publiceert, hebben gedurende lange tijd een voorlopig karakter; gedurende het hele jaar kan maandelijks de Cao-loonindex over het voorafgaande jaar worden bijgesteld. Voor het prijsindexcijfer maakt het CBS medio februari het definitieve percentage bekend.

bron: auxiliumadviesgroep

Bericht geplaatst op 21 januari 2021, door