Gebruikelijk loon verhoogd naar € 46.000

Het gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) is met ingang van 1 januari 2020 verhoogd naar € 46.000 per jaar. Het gebruikelijk loon was in 2019, 2018 en 2017 € 45.000.

Artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964 is gewijzigd:

Ten aanzien van de werknemer die arbeid verricht ten behoeve van een lichaam waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft, wordt het in het kalenderjaar van dat lichaam genoten loon ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

    • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
    • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam, bedoeld in de aanhef, of met het lichaam verbonden lichamen;
    • € 46.000
    • Indien de inhoudingsplichtige aannemelijk maakt dat het hoogste bedrag, bedoeld in het eerste lid, hoger is dan 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, wordt het loon in afwijking van het eerste lid gesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, met dien verstande dat het loon ten minste wordt gesteld op het bedrag, genoemd in het eerste lid, onderdeel c, of, indien het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan dat bedrag, op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking

Bron: Accountancyvanmorgen

Bericht geplaatst op 9 januari 2020, door